Integritetspolicy

Som kund hos Aiways Sverige (AIW Import A/S) behandlar vi och Aiways partners dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi använder dem till.

Som dataansvarigt företag är dataskydd viktigt för oss. Vi värnar om de personuppgifter som vi hanterar och säkerställer att vi följer dataskyddslagstiftningen.

Vilka är vi?

Aiways Sverige: AIW Import AB
Föreningsgatan 28
211 65 Malmö
info@aiways-nordic.eu

Org.nr: 559336-0430
www.aiways.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I det här avsnittet kan du läsa mer om var vi samlar in personuppgifter om dig, vilka uppgifter det handlar om och hur vi använder dem.

Vid besök på webbplatser och digitala medier

På våra webbplatser samlar vi bara in personuppgifter när du själv lämnar dem till oss. Till exempel när du bokar en service för din bil, bokar en provkörning eller skriver till oss via ett kontaktformulär. Det är vanligtvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. samt eventuell relevant information om din bil.
När du skickar din information till oss läggs den in i säkra kunddatabassystem för vidare behandling. På så sätt ger du AIW Import A/S och din Aiways-partner lov att kontakta dig via denna information, till exempel för bokning av provkörning eller service.
Genom att använda våra webbplatser godkänner du också att vi samlar in data om dig via cookies.

Cookies

www.aiways.se och Aiways partnerns webbplatser använder cookies. En cookie är en fil som sparas på din dator så att webbplatsen kan känna igen datorn nästa gång den besöker aiways.se och Aiways partners webbplatser. Syftet med cookies är att hjälpa webbplatsen att känna igen användaren för att på så sätt ge en effektivare användning av webbplatsen och en bättre upplevelse för användaren. Om du samtycker till marknadsförings- och/eller analyscookies är syftet att förbättra webbplatsen och erbjuda dig anpassad marknadsföring. Cookies är små ofarliga textfiler som inte kan sprida datorvirus eller på annat sätt vålla skada.

Mer om cookies

Du kan få mer information om de specifika cookies, deras ”livslängd” och hur du ändrar eller raderar ditt samtycke till cookies här: https://aiways.se/pages/cookiepolitik

Marknadsföring

Direktmarknadsföring

Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev samtycker du till att vi får skicka våra nyhetsbrev till dig. De personuppgifter vi samlar in är ditt namn, dina kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Anpassning av marknadsföring

Vi vill gärna försäkra oss om att den marknadsföring du får är relevant för dig. Därför är vår marknadsföring av nyhetsbrev och annan onlinemarknadsföring anpassad efter dina personliga preferenser utifrån vår kunskap om dig. En del av denna information samlar vi in med hjälp av de personuppgifter som du själv lämnar och via trackingverktyg som antingen är inbyggda i vår marknadsföring och/eller framgår av dina samtycken när det gäller cookies.  De personuppgifter vi samlar in är ditt namn, dina kontaktuppgifter, cookies, IP-adress, geografisk plats, information från kunddatabaser, angivna intressen och information från sociala medieprofiler.

Vårt berättigade intresse av att göra en personligt anpassad marknadsföring till dig går före dina intressen och grundläggande rättigheter. Vi gör en automatisk utvärdering av dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen till dig, men vi använder inte automatiserade beslut som har rättsverkan eller på motsvarande sätt väsentligt påverkar dig.

När du blir kund hos Aiways:

Vid provkörning/erbjudande

När du provkör en bil samlar vi in ett antal personuppgifter om dig.
Ditt fullständiga namn och personnummer
Körkortsinformation
Hemadress
Ditt telefonnummer och/eller e-post
Och om du ber oss att ta fram ett erbjudande om försäkring eller finansiering, kan vi behöva information om skadehistorik, lönebesked, årsredovisningar etc.

Vid köp eller leasing av en bil

När du köper eller leasar en bil samlar vi in ett antal personuppgifter om dig. Nedan kan du se en lista över vilken information som vi som minimum behöver i samband med köp av bil:
Ditt fullständiga namn och personnummer
Hemadress
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Och om vi bistår med försäkring eller finansiering kan vi behöva information om skadehistorik, lönebesked, årsredovisningar etc.

Vid verkstadsbesök

När du anlitar någon av Aiways partners verkstäder inhämtar vi följande personuppgifter första gången du besöker oss, såvida vi inte redan har dessa uppgifter i samband med köpet av bilen:
Ditt fullständiga namn
Hemadress
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Ditt fordons registreringsnummer
Ev. Organisationsnummer

Rättslig grund för behandling av personuppgifter är:

Vid behandling av personuppgifter i samband med provkörning eller försäljning av bil, inklusive bl.a. leverans, kreditgivning och betalning, är den rättsliga grunden för vår registrering av uppgifterna dataskyddslagens §6, första stycket (jfr. dataskyddsförordningens artikel 6.1.b) om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för att fullgöra avtalet. När vi registrerar uppgifter som krävs enligt bokföringslagen eller som ett led i rapporteringsskyldigheten till skattemyndigheterna, är rättslig grund dataskyddslagens § 6, första stycke (jfr. dataskyddsförordningens artikel 6.1.c) om behandling som är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige.
Rättslig grund för vår insamling och registrering av underhåll och skapande av kundrelationer, löpande handel, anpassad marknadsföring samt statistikändamål är dataskyddslagens §6, första stycke (jfr. dataskyddsförordningens artikel 6.1.f) om behandling som är nödvändig för ett berättigat intresse som inte överskrids av hänsyn till de registrerade. Använder vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring är rättslig grund dataskyddslagen §6, första stycket (jfr. dataskyddsförordningens artikel 6.1.a), när du ger ditt samtycke.


AIW Import A/S och Aiways partners varken säljer, överlämnar eller vidarebefordrar dina personuppgifter till tredje part om det inte är en nödvändig överföring för att utföra en avtalad gärning, t.ex. i samband med inregistrering, försäkring eller finansiering av din bil.

Aiways Automobile Europe GmbH
Dürrstraße 1, 80992 München
data@ai-ways.com

registrerar chassinummer i samband med tillverkningen av Aiways bilar samt bilarnas registrering i Sverige med hänsyn till vårt garantiåtagande. Vi lämnar inte ut personuppgifter till Aiways Automobile Europe GmbH om bilens ägarskap.

Vad använder vi dina personuppgifter till och vem delar vi dem med?

Som kund hos AIW Import A/S delas dina personuppgifter med en Aiways partners. Vi och våra partners använder dina personuppgifter för att administrera kundrelationen, hantera garantiförpliktelser och vägassistans, underhåll och skapande av kundrelationer, löpande handel samt statistikändamål.

Hur länge sparar vi dina data?

AIW Import A/S följer alltid gällande dansk lagstiftning om lagringsperioder för personuppgifter, t.ex. i enlighet med bokföringslagen, skattelagstiftning och penningtvättslagen.


När dina personuppgifter inte längre behövs raderar vi dem eller så anonymiseras de så att vi endast behandlar personligt identifierbara data om bilen, demografi och analysinformation.

Dina rättigheter:

Rätt att se information (datainsyn)

Du har rätt att få tillgång till den information som vi behandlar om dig samt uppgifter om den eller de behandlingar vi utför.

Rätt till rättelse (rättelse)

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du ska vända dig till oss och informera oss om vad som är felaktigt och hur det kan rättas till. Vi måste alltid ta ställning till om din begäran är berättigad. När du kontaktar oss med en begäran om rättelse av personuppgifter undersöker vi om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall ändringar så snart som möjligt.

Rätt till radering

Vi raderar i allmänhet personuppgifter när de inte längre behövs. I särskilda fall har du rätt att få specifik information om dig raderad innan tidpunkten när normalt raderar personuppgifter. Om du anser att dina uppgifter inte längre behövs för det ändamål som vi samlade in dem för, kan du be om att få dem raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser.

Rätt till begränsning av behandling

Om du bestrider uppgifter som vi har registrerat eller på annat sätt behandlar, kan du be oss begränsa behandlingen av uppgifterna tills vi har fått möjlighet att avgöra om uppgifterna är korrekta. Du kan också begära begränsning i stället för radering om du anser att vår behandling av uppgifterna är olaglig eller om du anser att vi inte längre behöver informationen, eller om du anser att dina berättigade intressen går före den personuppgiftsansvariges berättigade intressen. Om du får medhåll i att vår behandling ska begränsas får vi i framtiden endast behandla uppgifterna med ditt samtycke eller för att rättsliga krav ska uppfyllas, göras gällande eller försvaras eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

Du har rätt att få ta del av personuppgifter som du har tillhandahållit till oss och de vi har inhämtat om dig hos andra aktörer. Om vi behandlar uppgifter om dig som ett led i ett avtal där du är part, kan du också få dina uppgifter skickade till dig. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Du kan också be oss skicka informationen direkt från den personuppgiftsansvarige till en annan myndighet eller ett annat företag. Om du vill använda din rätt till dataportabilitet kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna längst upp eller längst ned i denna integritetspolicy för att skicka invändningar. Om din invändning är berättigad kommer vi inte längre behandla uppgifterna.


Rätt till information vid nya ändamål
Om vi vill använda uppgifter om dig för ett annat ändamål än de ändamål som vi tidigare har uppgett för dig, t.ex. i denna integritetspolicy, har du rätt att få information om detta innan vi behandlar uppgifterna för annat ändamål.

Rätt att återkalla ditt samtycke till elektronisk marknadsföring

Om vår behandling av dina uppgifter endast sker på grundval av ditt samtycke till elektronisk marknadsföring, kan du när som helst återkalla samtycket. Om du återkallar samtycket får vi inte längre behandla dina uppgifter för elektronisk marknadsföring. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som baseras på samtycke innan återkallandet.

Om vi har en annan laglig grund för behandling än samtycke med ett självständigt ändamål – t.ex. lagring av uppgifter för att följa reglerna om bokföring – kommer denna behandling att kunna fortsätta.

Dina möjligheter till klagomål

Som dataansvarigt företag är dataskydd viktigt för oss. Vi värnar om de personuppgifter som vi hanterar och säkerställer att vi följer dataskyddslagstiftningen. Om vi ändå har gjort fel, eller om du anser att vi har behandlat dina uppgifter på fel sätt, är du välkommen att kontakta oss så att vi kan rätta till felet. Du kan kontakta oss här:

Aiways Sverige: AIW Import A/S
Unionsvej 15
4600 Køge
info@aiways-nordic.eu

www.aiways.se

Om du inte är nöjd med vårt svar har du möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen. Generellt gäller att om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats kan du lämna in klagomål till Datainspektionen, som därefter undersöker ärendet och fattar ett beslut.

Du hittar Datainspektionen på följande adress:

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm